Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie (ASD) start een project om defensiemedewerkers bewust te maken van de diversiteit en inclusiviteit (D&I), waarbij een open en inclusieve organisatiecultuur ontstaat en medewerkers een eenheid vormen. Diversiteit en inclusiviteit komen veelvuldig terug tijdens diverse opleidingen en er worden bewustwordingstrainingen voor leidinggevenden georganiseerd. ASD heeft voor dit project ESF-subsidie aangevraagd en ontvangen.

Over D&I

Het streven van Defensie om diversiteit binnen de organisatie te vergroten en een inclusieve organisatie te zijn komt voort uit, het SCP-rapport (2017) ‘Grenzen aan de eenheid’ en andere onderzoeken. Het heeft, geleid tot het opstellen van het Beleidsplan Diversiteit & Inclusiviteit. Dit beleidsplan bevat een samenhangend pakket van activiteiten en interventies die de komende jaren worden uitgevoerd. Onderdeel hiervan is om defensiemedewerkers bewust te maken van diversiteit en inclusiviteit en zo ongewenst gedrag van medewerkers te voorkomen. ASD en Defensie doen  met dit ESF-project een aanzet tot bewustwording van diversiteit en inclusiviteit bij defensiemedewerkers. Ze willen dit bereiken door:

  • diversiteit en inclusiviteit te verankeren in opleidingen;
  • bewustwordingstrainingen voor leidinggevenden van operationele eenheden te organiseren.

Diversiteit en inclusiviteit verankeren in opleidingen

Defensie kent voor alle functiegebieden en functieniveaus opleidingen, zoals initiële opleidingen, functieopleidingen en loopbaanopleidingen. Deze lenen zich bij uitstek om medewerkers bewust te maken van diversiteit en inclusiviteit. Iedere defensiemedewerker komt bij instroom en loopbaanontwikkeling in aanraking met opleiden. Door de bewustwording op het gebied van diversiteit en inclusiviteit bij opleiders te vergroten, wordt in dit project de basis gelegd voor het vergroten van het bewustzijn in de gehele organisatie.

Het verankeren van diversiteit en inclusiviteit in opleidingen vindt plaats door:

  1. het (casuïstiek) aanpassing van de inhoud van opleidingen;
  2. het uitbreiden van de kennis en vaardigheden van opleiders (train-de-trainer).

Bewustwordingstrainingen voor leidinggevenden van operationele eenheden

In aanvulling op het verankeren van diversiteit en inclusiviteit in opleidingen richt het project zich op het aanbieden van bewustwordingstrainingen voor leidinggevenden bij operationele eenheden binnen de defensieorganisatie.

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om sociale veiligheid van de medewerkers in hun eenheid. Dit vraagt van leidinggevenden dat zij effectief kunnen omgaan met diversiteits- en inclusiviteitsaspecten en adequaat optreden tegen ongewenst gedrag op de werkvloer.

Een bewustwordingstraining vergroot de kennis en het begrip van diversiteit en inclusiviteit. Het laat leidinggevenden de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit zien en de samenhang tussen beide. De training maakt duidelijk op welke manier de leidinggevende zelf naar diversiteit en inclusiviteit kijkt en hiermee omgaat, biedt alternatieve gezichtspunten en leert hoe de leidinggevende effectief met diversiteit en inclusiviteit om kan gaan in de dagelijkse praktijk.

Duurzame inzetbaarheid gewaarborgd

Dit project draagt bij aan duurzame inzetbaarheid doordat medewerkers zich veiliger en gerespecteerd voelen in hun werkomgeving. Dit draagt bij aan het werkplezier en betrokkenheid bij collega’s, de eenheid en de organisatie. Medewerkers die afwijken van de norm zullen minder snel geneigd zijn de organisatie te verlaten als gevolg van ongewenst gedrag.

ESF-subsidie ASD

ASD heeft onlangs ESF-subsidie gekregen voor drie projecten, waaronder D&I. De projecten zijn allen gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.