Over ASD

Algemeen

De Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen de Defensie. ASD is in 1995 opgericht om (Europese) subsidie te kunnen aanvragen voor defensiemedewerkers inzake (om)scholingsprojecten en beroepsopleidingen op mbo-niveau. Met deze subsidies werd het Defensie mogelijk gemaakt om meer personeel (om) te scholen dan het defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.

Inmiddels draagt ASD via een bredere insteek bij aan activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid die aanvullend zijn op wat de werkgever Defensie al doet. Het fonds participeert bij initiatieven die gericht zijn op de toekomst van het werken binnen én buiten Defensie en zoekt waar mogelijk aansluiting bij het Sectoroverleg Defensie (SOD) wanneer een onderwerp zich hiervoor leent. ASD geeft via drie pijlers invulling aan deze bredere insteek:

  1. Wegwijzer naar subsidie en intermediair bij het aanvragen van subsidie.
  2. Het financieren van (bestaande) initiatieven die vallen onder de werkingssfeer van het SOD.
  3. Creëren van kennisdeling via het halen en brengen van informatie.