Sectorplan Defensie en Politie

Het doel van dit sectorplan was een extra stimulans te geven aan de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij Defensie en de Nationale Politie. Het strategisch personeelsbeleid in beide organisaties is gericht op duurzaam inzetbare werknemers binnen en buiten de organisatie en zet in op goed werkgeverschap. Het plan bestond uit het versterken van al bestaande initiatieven binnen de eigen sector en een aantal gezamenlijke projecten (daar waar de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde oplevert). Met het aanstellen van liaisonfunctionarissen is bedoeld de beoogde doelen te realiseren.

Defensie en politie functioneren voor een groot deel in een gezamenlijk werkveld. Zij worden dan ook geconfronteerd met vergelijkbare arbeidsmarktknelpunten. Het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de werknemersorganisaties hebben om die reden gezamenlijk één sectorplan opgesteld met gezamenlijke en defensie- en politie specifieke maatregelen. Eind 2014 is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt over een sectorplan Defensie en Nationale Politie. Met dit positieve besluit werden de plannen van Defensie en Politie, ter waarde van bijna 44 miljoen euro, door het Ministerie van SZW met ruim 16 miljoen euro gesubsidieerd. ASD was als A&O-fonds medeverantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie. De cofinanciering was niet structureel, maar is als impuls bedoeld en gold daarom voor maximaal twee jaar. De overige kosten zijn door Defensie/ASD en de Nationale Politie zelf gefinancierd.

Versterking bestaande initiatieven

De belangrijkste initiatieven van het sectorplan waren als volgt:

  • 160 werknemers omscholen voor technische functies bij Defensie.
  • 200 jongeren zonder startkwalificatie de kans geven om in te stromen; dit is een pilot met een voorschakeltraject binnen Defensie voor 200 jongeren zonder startkwalificatie.
  • Waarderings- en valideringsonderzoek van militaire opleidingen in vergelijking met reguliere opleidingen.
  • 3200 werknemers krijgen in het kader van duurzame inzetbaarheid scholing om hun mobiliteit en hun kansen op de arbeidsmarkt zowel binnen als buiten Defensie te vergroten.

Resultaten

In totaal hebben 1.853 personen een opleidingsactiviteit gevolgd binnen het sectorplan. Hiervan zijn 1.574 Defensiemedewerkers die een mbo-opleiding op niveau 2-4 hebben gevolgd. Daarnaast hebben 279 mbo-leerlingen praktijkervaring opgedaan in één van de Leerdocks van CZSK en CLSK.
Verder zijn 95 Waarderings- en Valideringsonderzoeken uitgevoerd, zijn 2 externe vergelijkingsonderzoeken opleidingen Politie en Defensie uitgevoerd en 3 rapportages opgeleverd door de werkgroepen binnen het sectorplan.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

28 januari 2019