logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Sectorplan Defensie en Politie

Sectorplan Defensie en Politie

Defensie en politie functioneren voor een groot deel in een gezamenlijk werkveld. Zij worden dan ook geconfronteerd met vergelijkbare arbeidsmarktknelpunten. Het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de werknemersorganisaties hebben om die reden gezamenlijk één sectorplan opgesteld met gezamenlijke en defensie- en politie specifieke maatregelen. Eind 2014 is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt over een sectorplan Defensie en Nationale Politie. Met dit positieve besluit worden de plannen van Defensie en Politie, ter waarde van bijna 44 miljoen euro, door het Ministerie van SZW met ruim 16 miljoen euro gesubsidieerd. Deze cofinanciering is niet structureel, maar is als impuls bedoeld en geldt daarom voor maximaal twee jaar. De overige kosten worden door Defensie/ASD en de Nationale Politie zelf gefinancierd.

Inhoud sectorplan

Het doel van dit sectorplan is om de komende twee jaar een extra stimulans te geven aan de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij Defensie en de Nationale Politie. Het strategisch personeelsbeleid in beide organisaties is gericht op duurzaam inzetbare werknemers binnen en buiten de organisatie en zet in op goed werkgeverschap. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van al bestaande initiatieven binnen de eigen sector en een aantal gezamenlijke projecten (daar waar de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde oplevert, met name kennisdeling). Met het aanstellen van liaisonfunctionarissen is bedoeld de beoogde doelen te realiseren.

Versterking bestaande initiatieven

De belangrijkste initiatieven van Defensie in het sectorplan zijn:

  • 160 werknemers worden (om)geschoold voor technische functies bij Defensie.
  • 200 jongeren zonder startkwalificatie krijgen de kans om in te stromen; dit is een pilot met een voorschakeltraject binnen Defensie voor 200 jongeren zonder startkwalificatie.
  • Waarderings- en valideringsonderzoek van militaire opleidingen in vergelijking met reguliere opleidingen.
  • 3200 werknemers krijgen in het kader van duurzame inzetbaarheid scholing om hun mobiliteit en hun kansen op de arbeidsmarkt zowel binnen als buiten Defensie te vergroten.

Gezamenlijke projecten

Defensie en Nationale Politie delen dezelfde uitdagingen bij het vergroten van arbeidsmarktkansen en kunnen van elkaar leren. Dit wordt gerealiseerd via een aantal projecten gericht op kennisdeling:

  • Het delen van kennis over elders verworven competenties en het waarderen en valideren daarvan, waarmee onder andere de overgang tussen politie en Defensie wordt vereenvoudigd.
  • Het verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke opleidingen en loopbaanpaden.
  • Het verkennen van mogelijkheden om oudere werknemers te behouden in fysiek en mentaal zware operationele functies.
  • De samenwerking van mobiliteitscentra, waarmee Defensie en politie elkaar ondersteunen bij de in- en uitstroom van medewerkers.

Liaisons

Zowel de Nationale politie als Defensie stelt een liaison aan als operationeel adviseur en aanjager voor deze projecten.